მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 14917 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

548

 მოვიდა კაცი: "სასიძო მოვაო", მოსლვა გვახარა,

 მაგრა თუ ღმერთი რას უზამს, არა იცოდა, გლახ, არა;

 მეფესა მიჰხვდა სიამე, არ სიტყვა ივაგლახა რა,

 მიბრძანა, ახლოს მიმისვა, "მოდიო", თავი დახარა.

 

 549

 მიბრძანა: "ჩემთვის ესე დღე ლხინი და სიხარულია.

 გარდავიხადოთ ქორწილი, ხამს ვითა დასა, სრულია;

 კაცნი გავგზავნნეთ, მოვიღოთ ყოვლგნით საჭურჭლე სრულია,

 უხვად გავსცემდეთ, ვავსებდეთ, სიძუნწე უმეცრულია".

 

 550

 მე გავგზავნენ ყოვლგნით კაცნი საჭურჭლეთა წამომხმელნი;

 სასიძოცა მოგვივიდა, იყვნეს ხანსა არ-დამზმელნი;

 შიგნით ჩვენნი გაეგებნეს, გარეთ მოდგეს ხვარაზმელნი;

 მათ ლაშქართა ერთგან მყოფთა ვერ იტევდეს ვერცა ხმელნი.

 

 551

 მეფემან ბრძანა: "მოკაზმეთ კარვითა მოედანია,

 გამოისვენოს სიძემან, დაყოს ცოტაი ხანია;

 მუნ მისად ნახვად გავიდენ უშენოდ სპანი სხვანია,

 შენ აქა ნახენ, კმარიან იქა ნახვისად ყმანია".

 

 552

 მოედანს დავდგით კარვები წითლისა ატლასებისა.

 მოვიდა სიძე, გარდახდა, დღე, ჰგვანდა, არს აღვსებისა,

 შეიქმნა გასლვა შიგანთა, ჯარია მუნ ხასებისა,

 დაიწყეს დგომა ლაშქართა თემ-თემად, დას-დასებისა.

 

 553

 მე დავშვერ, ვითა წესია საურავ-გარდახდილისა;

 შინა წამოვე, მაშვრალსა ქმნა მომნდომოდა ძილისა;

 მონა მოვიდა, მომართვა წიგნი ასმათის ტკბილისა:

 "ადრე მოდიო, გიბრძანებს მსგავსი ალვისა ზრდილისა".

 

 554

 ცხენისაგან არ გარდავხე, წავე ფიცხლა, დავჰმორჩილდი;

 ქალი დამხვდა ნატირები, ვჰკითხე: "ცრემლსა რასა ჰმილდი?"

 მითხრა: "შენი შესწრობილი ტირილსამცა ვით ავსცილდი?

 გაუწყვედლად ვით გამართლო? რაგვარადმცა გავვაქილდი?!"

 

 555

 შევედით, ვნახეთ ბალიშსა ზედა წარბ-შერჭმით მჯდომარე;

 მზე ვეღარას იქმს მის მეტსა, მას გაენათლა რომ არე,

 წავდეგ, მიბრძანა: "რასა სდგა? დღე მიგჩს წინ საომარე!

 ანუ გამწირე, მიტყუე და კვლაცა მოიმცდომარე?!"

 

 556

 მე მეწყინა, აღარა ვთქვი, ფიცხლა გარე შემოვბრუნდი.

 უკუვჰყივლე: "აწ გამოჩნდეს, არ მინდოდეს, ვისცა ვუნდი!

 ქალი ომსა რაგვარ მაწვევ, აგრე ვითა დავძაბუნდი?"

 შინა მოვე, მოკლვა მისი დავაპირე, არ დავყმუნდი.

 

 557

 ასსა ვუბრძანე მონასა: "საომრად დაემზადენით!"

 შევსხედით, გავვლეთ ქალაქი, არავის გავეცხადენით.

 კარავსა შევე, იგი ყმა ვითა წვა, ზარ-მაც თქმად ენით,

 უსისხლოდ მოვკალ იგი გლახ, თუცა ხმდა სისხლთა დადენ.ით

 

 558

 კარვის კალთა ჩახლათული ჩავჭერ, ჩავაკარაბაკე,

 ყმასა ფერხთა მოვეკიდე, თავი სვეტსა შევუტაკე,

 წინა მწოლთა დაიზახნეს, გლოვა მიჰხვდა საარაკე;

 ცხენსა შევჯე, წამო-ცა-ვე; ჯაჭვი მეცვა საკურტაკე.

 

 559

 ხმა დამივარდა, შეიქმნა ზახილი მოსაწევარი;

 წამოვე, წევნა დამიწყეს, დავხოცე ჩემი მდევარი.

 ქალაქი მქონდა მაგარი, მტერთაგან მოურევარი,

 მუნ შიგან შევე მშვიდობით, ამოდ იგივე მე ვარი!

 

 560

 კაცნი გავგზავნენ, ვაცნობე ყოვლგან ლაშქარსა ყველასა:

 "აქა მომმართეთ, ვინცაღა ჩემსა იქმოდეთ შველასა".

 არ გაწყდა მოსლვა მდევართა ღამესა დია ბნელასა,

 ჩემი რა ცნიან, სცვიდიან თავებსა მათსა მრთელასა.

 

 561

 ცისკრად ავდეგ, შევეკაზმე, რა გათენდა ღამე დილად,

 ვნახენ სამნი დიდებულნი მეფისაგან მოგზავნილად;

 ებრძანა, თუ: "ღმერთმან იცის, გამეზარდე ვითა შვილად,

 ჩემი ასრე რად შესცვალე სიხარული სიმძიმილად?

 

 562

 ხვარაზმშას სისხლი უბრალო სახლად რად დამადებინე?

 თუ ჩემი ქალი გინდოდა, რად არა შემაგებინე?

 მე, ბერსა შენსა გამზრდელსა, სიცოცხლე მაარმებინე,

 დღედ სიკვდილამდის შენიცა თავი არ მაახლებინე!"

 

 563

 მე შევუთვალე: "მეფეო, ვარ უმაგრესი რვალისა,

 თვარა რად მიშლის სიკვდილსა ცეცხლი სირცხვილთა ალისა?

 მაგრა, თვით იცით, ხელმწიფე ხამს მქმნელი სამართალისა,

 მე, თქვენმან მზემან, მაშოროს ნდომა თქვÕენისა ქალისა!

 

 564

 იცით, ინდოთა სამეფო რაზომი სრა-საჯდომია! -

 ერთიღა მე ვარ მემკვიდრე, - ყველაი თქვენ მოგხდომია:

 ამოწყდა მათი ყველაი, მამული თქვენ დაგრჩომია;

 დღესამდის ტახტი უჩემოდ არავის არ მოჰნდომია!

 

 565

 ვერ გათნევ, თქვენმან კეთილმან, აწ ეგე არ-მართალია:

 ღმერთმან არ მოგცა ყმა შვილი, გიზის ერთაი ქალია,

 ხვარაზმშა დაჰსვა ხელმწიფედ, დამრჩების რა ნაცვალია?

 სხვა მეფე დაჯდეს ინდოეთს, მე მერტყას ჩემი ხრმალია?

 

 566

 შენი ქალი არად მინდა, გაათხოვე, გამარიდე!

 ინდოეთი ჩემი არის, არვის მივსცმე ჩემგან კიდე.

 ვინცა ჩემსა დამეცილოს, მისით მასცა ამოვფხვრიდე,

 სხვად მეშველსა გარეგანსა, მომკალ, ვისცა ვინატრიდე!"

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ