მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 14830 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

813

 აწ ამბავი სხვა დავიწყო, ყმას არ წავჰყვე წამავალსა.

 არ შეექმნა დარბაზობა მას დღე როსტანს გულ-გამწყრალსა;

 რა გათენდა, ქუში ადგა, ჰგავს, თუ ადენს პირით ალსა,

 ხმობა ბრძანა ვაზირისა, მიიყვანდეს შიშით მკრთალსა.

 

 814

 რა ვაზირი მოწიწებით დარბაზს ნახა შემოსრული,

 როსტან უთხრა: "არა მახსოვს გუშინდელი შენგან თქმული.

 მაწყინე და გამარისხე, ვერ დავიღე დიდხან სული,

 აზომ რომე გაგათრიე შენ, ვაზირი გულის-გული.

 

 815

 თუღა გახსოვს, რა უნდოდა, ისრე ავად რად გაგხადე?

 მართლად უთქვამს მეცნიერთა: "წყენააო ჭირთა ბადე";

 ესეგვარსა ნუოდეს იქმ, საქმე ხოლე გაიცადე,

 აწ მითხარ, თუ რას იტყოდი, თქვი და სიტყვა გააკლადე".

 

 816

 კვლა მოახსენა ვაზირმან სიტყვა ნაგუშინდელევი,

 რა გაიგონა, შესთვალა პასუხი არ-ნაგრძელევი:

 "შენ თუ უშმაგო მგონიხარ, ვარმცა ურია მე ლევი!

 კვლა მაგის მეტად ნუ მასმენ, თვარა მე სრულად გელევი!"

 

 817

 რა გამოვიდა, ვაზირმან ძებნა, ვერ პოვნა მინანი,

 მართ გაპარვასა უთხრობდეს მონანი, ცრემლთა მდინანი.

 მან თქვა: "მე დარბაზს ვერ შევალ, მახსოვან დღენი წინანი,

 ვინცაღა ჰკადრებს, მან ჰკადროს; რაცა ვთქვი, მასცა ვინანი".

 

 818

 რა ვაზირი არ შევიდა, კვლა მეფემან კაცი გზავნის;

 კაცმან ცნის და გარეთ დადგის, წასლვა ვერვინ გაამჟღავნის;

 როსტანს ეჭვი შეუვიდა, ჭმუნვა ამით გაათავნის;

 თქვა: "უცილოდ გაიპარა, ვინ მარტომან ასთა ავნის".

 

 819

 თავ-დადრეკით იგონებდა, გულსა ჰქონდა ჭმუნვა დიდი,

 უში ქმნა და აიხედნა, უბრძანებდა მონას: "მიდი,

 მოვიდეს და აწ მიამბოს, შემოვიდეს იგი ფლიდი!"

 რა ვაზირი შემობრუნდა, ფერი ჰკრთა და ჰქონდა რიდი.

 

 820

 კვლა შევა დარბაზს ვაზირი დაღრეჯით, არ მხიარულად;

 მეფემან ჰკითხა: "წასრულა მზე დაუდგომლად, მთვარულად?"

 მან მოახსენა ყველაი, ვით წასრულიყო ფარულად:

 "მზე აღარ მზეობს ჩვენთანა, დარი არ დარობს დარულად!"

 

 821

 რა მეფემან მოისმინა, დაიზახნა მეტის-მეტნი;

 პირსა ხოკით, წვერსა გლეჯით გააკვირვნა მისნი მჭვრეტნი,

 მოსთქვამს, იტყვის: "ვაÎ, გაზრდილო, ვეღარ გნახვენ თვალნი რეტნი!

 სად წაჰხე და სად დაჰკარგენ სინათლისა ეგე სვეტნი?

 

 822

 თუ თავი შენი შენ გახლავს, ღარიბად არ იხსენები,

 მაგრა მე რა ვქმნა, გაზრდილო, აწ სახლად მმართებს სენები!

 გამაღარიბე, დამაგდე, გულსა, გლახ, ვისთვის ენები?

 შენად შეყრამდის პატიჟთა ჩემთა ვერ იტყვის ენები!

 

 823

 ოდეს გნახავ მხიარულსა, ნადირობით შემოსრულსა?

 ვეღარ გიჭვრეტ ნაბურთალსა, ტანსა მჭევრსა, ჯავარ-სრულსა,

 ვეღარ ვისმენ ხმასა შენსა, სასმენელად მე მას რულსა,

 აწ უშენოდ რა, გლახ, ვუყო საჯდომსა და სრასა სრულსა?

 

 824

 ვიცი, არ მოგკლავს შიმშილი, რაზომმცა დია ირები:

 შენ შენი მშვილდი დაგარჩენს, შენთა ისართა პირები,

 ნუთუ კვლა ღმერთმან წყალობით გაგიადვილოს ჭირები,

 მაგრა, თუ მოვკვდე, გაზრდილო, ვისგანღა დავიტირები?"

 

 825

 ზარი გაისმა, შემოკრბა ჯარი მრავალი კაცისა,

 დარბაზს ხასთაგან ჯარია ხელითა წვერთა ტაცისა,

 იგლეჯს და იცემს ყველაი, ხმა ისმის თავსა ტკაცისა;

 თქვეს: "ბნელი გვმართებს დღე-კრულთა, რათგან მზე მიგვიდრკა ცისა!"

 

 826

 რა მეფემან დიდებულნი ნახნა, სულთქმით შემოსტირნა,

 უთხრა: "ჰხედავთ, მზემან ჩვენმან შუქნი სრულად დაგვიძვირნა!

 რა ვაწყინეთ, რა შევსცოდეთ, რად დაგვყარნა, რად გაგვწირნა,

 სპანი, მისგან დაჭირულნი, ვინმცაღა ვით დაგვიჭირნა?"

 

 827

 ყოვლნი ტიროდეს, მოსთქმიდეს, მერმე დაწყნარდეს გვიანად.

 მეფემან ბრძანა: "იკითხეთ, მარტოა, ანუ ყმიანად?"

 მოვიდა მონა შერმადინ მოშიშრად, სირცხვილიანად,

 ანდერძი ჰკადრა, ატირდა, სიცოცხლე უჩნდა ზიანად.

 

 828

 მოახსენა: "საწოლს ვპოვე ესე მისგან დანაწერი;

 დგეს მონანი ნატირებნი, დაეგლიჯა თმა და წვერი;

 იგი მარტო გაპარულა, ყმა არ ახლავს, არცა ბერი.

 მე თუ მომკლათ, მემართლებით, სიცოცხლე მჭირს შეუფერი!"

 

 829

 რა ანდერძი წაიკითხეს, კვლა იტირეს დიდი ხანი;

 მერმე ბრძანა: "მხიარულსა ნუ ჩაიცმენ ჩემნი სპანი,

 ვამლოცველნეთ დავრდომილნი, ობოლნი და ქვრივნი სხვან,

 შევეწივნეთ, მშვიდობისა ნუთუ მისცნეს ღმერთმან გზანი!"

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ