მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 13078 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

951

 ვა, სოფელო, რას შიგან ხარ, რას გვაბრუნვებ, რა ზნე გჭირსა!

 ყოვლი შენი მონდობილი ნიადაგმცა ჩემებრ ტირსა!

 სად წაიყვან სადაურსა, სად აღუფხვრი სადათ ძირსა!

 მაგრა ღმერთი არ გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა.

 

 952

 ავთანდილ მისი გაყრილი ტირს, ხმა მისწვთების ცათამდის,

 იტყვის, თუ: "ღვარი სისხლისა კვლაცა მდენია, კვლაცა მდის;

 აწ აგრე გაყრა ძნელია, ვით მაშინ შეყრა და-ც-ამდის.

 კაცი არ ყველა სწორია, დიდი ძეს კაცით კაცამდის".

 

 953

 ველს მაშინ მხეცნი ძღებოდეს სისხლითა მუნ ნატირითა;

 ვერ დაივსებდა სახმილსა, იწვის ცეცხლითა ხშირითა;

 კვლა თინათინის გონება ავსებს უფრო-რე ჭირითა;

 ბაგეთათ ვარდსა ანათობს ბროლი ძოწისა ძირითა.

 

 954

 ვარდი ჭნებოდა, ღვრებოდა, ალვისა შტო ირხეოდა;

 ბროლი და ლალი გათლილი ლაჟვარდად გარდიქცეოდა;

 გაჰმაგრებოდა სიკვდილსა, ამისთვის არ უმხნეოდ -ა;

 იტყვის, თუ: "ბნელი რას მიკვირს, რათგან დამაგდე, მზეო, და-!"

 

 955

 მზესა ეტყვის: "მზეო, გიტყვი თინათინის ღაწვთა დარად,

 შენ მას ჰგავ და იგი შენ გგავს, თქვენ ანათობთ მთად და ბარად;

 ხელსა მალხენს ნახვა შენი, ამად გიჭვრეტ არ-დამცთარად,

 მაგრა ჩემი რად დააგდეთ გული ცივად, გაუმთბარად?

 

 956

 თუ ერთისა მოშორვება მზისა ზამთრის გაგვამცივნებს,

 მე, გლახ, ორნი დამიყრიან, გული ამად რად არ ივნებს?

 მაგრა კლდესა არა შესწონს, არაოდეს არ იმტკივნებს;

 წყლულსა დანა ვერა ჰკურნებს, გაჰკვეთს, ანუ გაამსივნებს".

 

 957

 მიმავალი ცასა შესტირს, ეუბნების, ეტყვის მზესა:

 "აჰა, მზეო, გეაჯები შენ, უმძლესთა მძლეთა მძლესა,

 ვინ მდაბალთა გაამაღლებ, მეფობისა მისცემ, სვესა,

 მე ნუ გამყრი საყვარელსა, ნუ შემიცვლი ღამედ დღესა!

 

 958

 მო, ზუალო, მომიმატე ცრემლი ცრემლსა, ჭირი ჭირსა,

 გული შავად შემიღებე, სიბნელესა მიმეც ხშირსა,

 შემომყარე კაეშანი, ტვირთი მძიმე, ვითა ვირსა,

 მას უთხარ, თუ: "ნუ გასწირავ, შენია და შენთვის ტირსა".

 

 959

 ჰე მუშთარო, გეაჯები შენ, მართალსა ბრჭესა, ღმრთულსა,

 მო და უყავ სამართალი, გაებრჭობის გული გულსა;

 ნუ ამრუდებ უმართლესსა, ნუ წაიწყმედ ამით სულსა!

 მართალი ვარ, გამიკითხე! რად მაწყლულებ მისთვის წყლულსა?

 

 960

 მოდი, მარიხო, უწყალოდ დამჭერ ლახვრითა შენითა,

 შე-ცა-მღებე და შემსვარე წითლად სისხლისა დენითა,

 მას უთხრენ ჩემნი პატიჟნი, მას გააგონენ ენითა,

 რაგვარ გასრულ ვარ, შენ იცი, გული არღარას ლხენით-ა.

 

 961

 მოდი, ასპიროზ, მარგე რა, მან დამწვა ცეცხლთა დაგითა,

 ვინ მარგალიტსა გარეშე მოსცავს ძოწისა ბაგითა;

 შენ დააშვენებ კეკლუცთა დაშვენებითა მაგითა,

 ვისმე ჩემებრსა დააგდებ, გაჰხდი ცნობითა შმაგითა.

 

 962

 ოტარიდო, შენგან კიდე არვის მიგავს საქმე სხვასა:

 მზე მაბრუნვებს, არ გამიშვებს, შემიყრის და მიმცემს წვასა;

 დაჯე წერად ჭირთა ჩემთა, მელნად მოგცემ ცრემლთა ტბასა,

 კალმად გიკვეთ გაწლობილსა ტანსა, წვრილსა ვითა თმასა.

 

 963

 მო, მთვარეო, შემიბრალე, ვილევი და შენებრ ვმჭლდები,

 მზე გამავსებს, მზევე გამლევს, ზოგჯერ ვსხვდები, ზოგჯერ ვწვლდები;

 მას უამბენ სჯანი ჩემნი, რა მჭირს, ანუ რაგვარ ვბნდები,

 მიდი, უთხარ, ნუ გამწირავს, მისი ვარ და მისთვის ვკვდები.

 

 964

 აჰა, მმოწმობენ ვარსკვლავნი, შვიდნივე მემოწმებიან:

 მზე, ოტარიდი, მუშთარი და ზუალ ჩემთვის ბნდებიან,

 მთვარე, ასპიროზ, მარიხი მოვლენ და მოწმად მყვებიან.

 მას გააგონნენ, რანიცა ცეცხლნი უშრეტნი მდებიან".

 

 965

 აწ გულსა ეტყვის: "ვითამცა გდის ცრემლი, არ გაგხმობია,

 რას გარგებს მოკლვა თავისა? ეშმა ძმად თურე გძმობია;

 მეც ვიცი, ჩემსა ხელ-მქმნელსა თმად ყორნის ბოლო სთმობია,

 მაგრა თუ ჭირსა არ დასთმობ, ლხინი რა დასათმობია!

 

 966

 თუ დავრჩეო, ესე მიჯობს, - სიცოცხლისა იტყვის თუსა-

 ნუთუ მომხვდეს ნახვა მზისა, ნუ ვიზახი მიწყივ უსა".

 მიიმღერის ხმასა ტკბილსა, არ დასწყვეტდის ცრემლთა რუსა,

 მისსა ხმასა თანა ხმაცა ბულბულისა ჰგვანდის ბუსა.

 

 967

 რა ესმოდის მღერა ყმისა, სმენად მხეცნი მოვიდიან,

 მისვე ხმისა სიტკბოსაგან წყლით ქვანიცა გამოსხდიან,

 ისმენდიან, გაჰვირდიან, რა ატირდის, ატირდიან;

 იმღერს ლექსთა საბრალოთა, ღვარისაებრ ცრემლნი სდიან.

 

 968

 მოვიდიან შესამკობლად ქვეყნით ყოვლნი სულიერნი:

 კლდით ნადირნი, წყალშიგ თევზნი, ზღვით ნიანგნი, ცით მფრინველნი,

 ინდო-არაბ-საბერძნეთით, მაშრიყით და მაღრიბელნი,

 რუსნი, სპარსნი, მოფრანგენი და მისრეთით მეგვიპტელნი.

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ