მიმდინარეობს ვებ-გვერდის რეორგანიზაცია-რეკონსტრუქცია. ამასთან, საიტის ფეისბუქ გვერდი გატეხილია. ვცდილობთ დავაჩქაროთ დაბრუნების პროცედურები. ბოდიშს გიხდით დისკომფორტისთვის.

 
წერილის გაგზავნა!
თემატიკა
ქალბატონებს მამაკაცებს ბავშვთა სამყარო ლიტერატურა ჯანმრთელობა ფსიქოლოგია სექსი ბიზნესი შოპინგი მოდა ეტიკეტი რელიგია შეუცნობელი ავტო+ ენციკლოპედიები საიტის შესახებ
 
 

პოეზია
პოეზია - ცნობილი ავტორები

 

თაფლის შესახებ
ყველაფერი თაფლის შესახებ

საათები

ფული ინტერნეტით
ფული ინტერნეტით

 

საიტების მონეტიზაცია

 

ვებ კატალოგი
ვებ-კატალოგი - Aura.Ge

 
  ნანახია 10058 - ჯერ |  
შრიფტის ზომა

 

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი (სრულად)

 

1374

 რა გათენდა, გაემართნეს, წაიტანეს ასმათ თანა,

 ნურადინის ქვეყანამდის შეისვიან მათ უკანა;

 მუნ ვაჭარმან ოქროს ფასად ცხენი მისცა, არ უძღვანა;

 და ავთანდილ კმა ყოლაუზად, სხვა-მცა ვინღა წაიტანა!

 

 1375

 იარეს და ზედა შეჰხდეს ნურადინის მეჯოგეთა;

 ჯოგი ნახეს, მოეწონა, ფრიდონისთვის ეაგეთა.

 მუნ ავთანდილს ინდო ეტყვის: "გაქმნევ კარგთა სიშმაგეთა,

 და მოდი, ფრიდონს ველაღობნეთ, ჯოგსა მისსა მოვადგეთა!

 

 1376

 ჯოგი წავუღოთ, მოსრულნი ვესმით ჯოგისა წაღებად,

 გამოემართვის საომრად, ველთა სისხლითა დაღებად,

 ანაზდად გვიცნობს, გაკრთების, გულსა შეჰლამის დაღებად, -

 და ამოა კარგი ლაღობა, ლაღსა შე-ვე-იქმს ლაღებად".

 

 1377

 დაუწყეს პყრობა ტაიჭთა ფრიდონის უკეთესებსა.

 მუნ მეჯოგეთა ფანოსი შეექმნა, ეკრა კვესებსა;

 უყივლეს.: "ვინ ხართ, მოყმენო, ვინ იქმთ საქმესა ზესებსა?

 და ჯოგი მისია, ვინ მტერსა ჰკრავს ხრმალსა, არ აკვნესებსა".

 

 1378

 მათ მშვილდები დაიწვადეს, მეჯოგეთა გაეკიდნეს.

 მეჯოგენი მიიზახდეს, ხმანი მათნი გაადიდნეს:

 "გვიშველეთო, გვიშველეთო, მეკობრეთა ამოგვწყვიდნეს!"

 და ხმა შეიქმნა, შეიყარნეს, ფრიდონს ჰკადრეს, არ დაჰრიდნეს.

 

 1379

 შეეკაზმა ფრიდონ, შეჯდა, შეკაზმული გამოვიდა.

 ხმა შეიქმნა, შეიყარნეს, რაზმი ველთა დაჰფარვიდა.

 იგი მზენი მოეგებნეს, ვის ზამთარი ვერ დაჰზრვიდა;

 და დაეხურა ზარადები, პირსა მათსა უფარვიდა.

 

 1380

 რა ტარიელ ფრიდონ იცნა, თქვა: "ვნახეო, ვინცა მინა".

 მუზარადი მოიხადა, გაიღიმნა, გაიცინა;

 ფრიდონს უთხრა: "რასა ჰლამი, ჩვენი მოსლვა რას გეწყინა?

 და პურად ავი მასპინძელი მოგვეგებვი ომად წინა!"

 

 1381

 ფრიდონ ფიცხლავ გარდაიჭრა, დავარდა და თაყვანის-სცა.

 იგინიცა გარდაუხდეს, მოეხვივნეს, აკოცისცა .

 ფრიდონ ღმერთსა ხელ-აღპყრობით უსაზომო მადლი მისცა;

 და დიდებულნი აკოცებდეს, იცნობდიან იგი ვისცა.

 

 1382

 ფრიდონ უთხრა: "რასა სდეგით? მოგელოდი უწინარე,

 მე მზა ვარო, სამსახური თქვენი რა-მცა დავიზარე!"

 ჰგვანდა, თუ-მცა შეყრილ იყვნეს ორნი მზენი, ერთი მთვარე,

 და ერთმანერთი დააშვენეს, გაემართნეს, იქცეს გარე.

 

 1383

 ფრიდონის სახლსა გარდახდეს ორნივე, ტურფად გებულსა.

 ტარიელ დაჯდა საჯდომსა, ოქსინო-გარდაგებულსა,

 ახლოს დაისვამს ავთანდილს, მისსა ძმად-შეფიცებულსა;

 და მათ უძღვნეს იგი აბჯარი ფრიდონს, ჭაბუკად ქებულსა.

 

 1384

 უთხრეს: "ჯერთ ჟამად არა გვაქვს სხვა შენთვის არმაღანია,

 მაგრა ტურფანი მრავალნი ქვე სადმე გვისხენ სხვანია".

 მან დასდვა პირი მიწასა, არ დაიყოვნა ხანია:

 და "ჩემთვის ამისი ბოძება არს თქვენი შესაგვანია".

 

 1385

 გამოისვენეს მას ღამით ფრიდონის მასპინძლობითა;

 აბანოს ბანნა, აავსნა შესამოსლისა ძღვნობითა,

 დამოსნა ტურფა-ტურფითა, ერთმანერთისა მჯობითა,

 და თვალ-მარგალიტი ღარიბი უძღვნა ოქროსა გობითა.

 

 1386

 უთხრა, თუ: "ესე სიტყვაა ავისა მასპინძელისა,

 ჰგავს, მომწყენოდეს სტუმრობა თქვენ ბრძნისა ვითა ხელისა,

 მაგრა აწ ყოვნა არ ვარგა, წალვა სჯობს გზისა გრძელისა,

 და თუ ქაჯნი მოგვესწრებიან, საეჭვი არს სიძნელისა.

 

 1387

 დიდთა რას ვაქმნევთ ლაშქართა? კარგნი გვინდან და ცოტანი;

 სამასი კაცი გვეყოფისთ, წავიდეთ მართ მეოტანი;

 ჩვენ ქაჯეთს ქაჯთა საომრად დავაგნეთ ხრმალთა კოტანი,

 და მას ადრე ვჰპოეებთ, ვისიცა მოგვკლავს ალვისა, მო-, ტანი.

 

 1388

 ქაჯეთს ერთხელ კვლაც ყოფილ ვარ, ჰნახავთ, თქვენცა გემაგრების;

 ყოვლგნით კლდეა, გარეშემო მტერი ვერა მოადგების;

 თუ იდუმალ არ შევუვალთ, ცხადად შებმა არ ეგების,

 და მით ლაშქარი არად გვინდა, - რაზმი მალვით ვერ მოგვყვების".

 

 1389

 იგინიცა დაემოწმნეს ამა მისსა ნაუბარსა.

 მუნ დააგდეს ქალი ასმათ, ფრიდონ მისცემს საჩუქარსა.

 თვით სამასსა ცხენოსანსა წაიტანდეს, გმირთა დარსა.

 და ბოლოდ ღმერთი გაუმარჯვებს ყოვლსა, პირველ შენაზარსა.

 

 1390

 ზღვა გაიარეს სამთავე ერთგან ძმად შეფიცებულთა;

 ფრიდონ გზა იცის, იარეს, დღისით და ღამით რებულთა.

 ფრიდონ თქვა: "ვახლავთ არეთა ჩვენ, ქაჯეთს მიახლებულთა,

 და აქათგან ღამით ვლა გვინდა, მით არას გამჟღავნებულთა".

 

 1391

 ამა ფრიდონის თათბირსა სამნივე ერთგან ჰზმიდიან:

 რა გაუთენდის, დადგიან და ღამით ფიცხლავ ვლიდიან;

 მივიდეს, აჩნდა ქალაქი, მცველთა ვერ დასთვალვიდიან,

 და გარე კლდე იყო, გუშაგთა ხმა ჯარვით გაადიდიან.

 

 1392

 გვირაბის კარსა ჭაბუკი ათი ათასი მცველია.

 მათ ლომთა ნახეს ქალაქი, მთვარე დგას მუნ ნათელია;

 თქვეს: "ვითათბიროთ, ვითა ვქმნათ, აწ გამორჩევა ძნელია;

 და ასი ათასსა აჯობებს, თუ გამორჩევით მქმნელია".

 
 
 

 
 
 
  • რეკლამა
  • ჰორო
  • ტესტები
ორსულობის შესახებ
ყველაფერი ორსულობის შესახებ

 

თალიზი - Aura.Ge

 

როგორ გავიზარდოთ?
როგორ გავიზარდოთ სიმაღლეში

Loading...

გონივრული არჩევანი
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა - Aura.Ge

წყლის შესახებ